House Of 1000 Corpses


she got a corpse
under her bed
he had her fun
but now he's dead
hear momma said
come feed desire
her brother said
hey, throw her on the fire

this is the house
come on in
this is the house
built on sin
this is the house
nobody lives
this is the house
you get what you give

i cut the flesh
and make it bleed
fresh skin
is what i need
i let it dry
out in the wood
all your crying
did no good, yeah

now you're lying
on the floor
yeah, you can't
take anymore
the devil's laughing
in your face
give me another taste, yeahCaptcha
Liedje Rob Zombie House Of 1000 Corpses is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied House Of 1000 Corpsesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rob Zombie House Of 1000 Corpses downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje House Of 1000 Corpses in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.