Iron Head


what is the purpose
demonoid phenomenon
regulate the flux and reflux
so bring it on
loose upon the world
destruct a juggernaut

suddenly the rats are high
bleed the masses and watch'em cry
slumber like houdini's dog
die alone out in the fog

iron head- regenerate
iron head-exterminate
iron head-liberate and crucify you

what is my name
demonoid phenomenon
laugh in your face and
break because you dont belong
vent apon the brink
appear another demi-god

suddenly forever knows
what it takes and where it goes
paint it black inside your head
i defy what you have saidCaptcha
Liedje Rob Zombie Iron Head is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Iron Headmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rob Zombie Iron Head downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Iron Head in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.