Take Me Away


You should have been there when
The time was right for the music to begin
You shoulda been there when
That band of gypsies started rollin' in
You should seen it
You'da swore for sure the circus came to town
There were ladies ridin' bareback
And the mystery man
All painted like a clown
You should seen October feelin'
Like I never felt before
Flashin up New England skies
Like the fires of the revoluntionary war
You shoulda heard the music comin' down
Like the hardest rain that ever fell
Wakin' up in the afternoons
With a hundred lovers feedin' in the same motel

Take me away take me away take me away
Take me away take me away take me away
Take me away take me away take me away
Take me away take me away take me away

To the place where the greatest
Show on earth is playin' high on your highway
You shoulda seen me I've been told
I had a smile upon my face
Slippin' from state to state
Endin' up in a drunken state of grace
It wasn't very long ago
I used to say this kind of life is rough
You shoulda been there
But I can tell you even that was not enough

Take me away take me away take me away
Take me away take me away take me away
Take me away take me away take me away
Take me away take me away take me awayCaptcha
Liedje Roger Mcguinn Take Me Away is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Take Me Awaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Roger Mcguinn Take Me Away downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Take Me Away in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.