Detonator


Getting loaded, the heat is on
A bomb exploded, I'm getting hun
The body's raging, well, I see red
No more caging, 'til the hunger's fed

-Words of thunder, storm breaks loose
Now, going under, no way to move
I'm a flash of lighting, cracking to the ground
The heat is melting, release is found

TNT is the deepest part of me
Dynamite, the stuff to get it right
Detonator

I smash your mirror, saw the truth behind
Gone to zero, I'm not blind
Toxic terror, that's what you are
Insulting error has gone to far

[Pre & Chorus]

Getting loaded, the heat is on
A bomb exploded, I'm getting hun
The body's raging, well, I see red
No more caging, 'til the hunger's fed

[Pre & Chorus]Captcha
Liedje Running Wild Detonator is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Detonatormits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Running Wild Detonator downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Detonator in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.