An Ataireachd Àrd


An ataireachd bhuan
Cluinn fuaim na h-ataireachd àrd
Tha toirm a' chuain
Mar chualas leam 's e nam phàisd'
Gun mhùthadh, gun truas
A' sluaireadh gainneamh na tràgh'd
An ataireachd bhuan
Cluinn fuaim na h-ataireachd àrd
'S na coillten a' siar
Chan iarrain a fhuireach gu bràth
Bha m'inntinn 's mo mhiann
A-riamh air lagan a' bhàigh
Ach iadsan bha fialaidh
An gnìomh an caidreamh 's an àgh
Air sgapadh gun dìon
Mar thriallas ealtain roimh nàmh
Ach suibhlaidh mi uat
Cha ghluais mi tilleadh nad dhàil
Tha m'aios is mo shnuadh
Toirt luaidh air giorrad mo là
An àm dhomh bhi suaint'
Am fuachd 's an cadal a' bhais
Mo leabaidh dèan suas
RiCaptcha
Liedje Runrig An Ataireachd Àrd is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied An Ataireachd Àrdmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Runrig An Ataireachd Àrd downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje An Ataireachd Àrd in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.