Through the Eyes of Greed


Eyes of the Greedy
See what they will
Lust of the Flesh
A need to fulfill
The Fool and the Liar
Must feed the desire
The Will to acquire
The Eyes of the Greedy will always Crave for more
Feasting hungry Eyes on this worthless Horde
The Eyes of the Greedy will see no Sleep or Rest
Are you saved or enslaved
Trapped by Need to have
Feel it clench you
Do you want to give in
Through the Eyes the Will to see what they want to see
Looking through the Eyes of Greed
Feel Temptation burn
Each earns his own Fate
Each one has a will to Live
Blind are the Eyes that Need
Looking through the Eyes of Greed
Eyes of the Greedy
See what they will
Lust of the Flesh
A need to fulfill
Looking through the Eyes of Greed
Feel Temptation burn
Each earns his own Fate
Each one has a Will to Live
Blind are the Eyes that need
Looking through the Eyes of GreedCaptcha
Liedje Sadus Through the Eyes of Greed is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Through the Eyes of Greedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sadus Through the Eyes of Greed downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Through the Eyes of Greed in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.