The Way of the World


You don't know who to be nice to
You gotta watch what you say and do
You keep your hands in your pockets
(Close the door! Did you lock it?)
Hey all you sharks out there
You better be careful where you step
Don't say you've come to the right place
'Cause I've been here before
[Chorus]
And if it gets too hot, don't drop it
That's just the way of the world
And if you get pushed off, jump on it
And get to know the way of the world
Welcome to the way of the world
You see it everywhere these days
Some kind of modern ice age
And if they think that you've got it (hold on tight)
(Is that my money in your wallet?)
And I don't know what you think
It's not like it's a new thing
But everytime it starts happening
I know I've been here before
[Repeat Chorus]
This is just the way of the world
Oh
Do we follow in the footsteps
Should we follow in the footsteps
Do we follow in the footsteps
Oh
[Repeat Chorus]
Getting to know the way of the world
Whatever the way the wind blows I'm on it
I'm getting to know the way of the worldCaptcha
Liedje Saga The Way of the World is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Way of the Worldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Saga The Way of the World downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Way of the World in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.