Pink Champagne


Pink champagne that stole my love from me
Pink champagne that stole my love from me
Pink champagne, where can my lover be?

Champagne, champagne
Mellow, mellow eyes
Champagne, champagne
Mellow, mellow eyes
Makes me wanna feel so drunk on wine

Pink champagne that left me feeling blue
Pink champagne that left me feeling blue
Pink champagne that broke my heart in two

Pink champagne, as good as wine can be
Pink champagne, as good as wine can be
Pink champagne has made her, uh, love me

Champagne, champagne
Mellow, mellow eyes
Champagne, champagne
Mellow, mellow eyes
Makes me wanna feel so drunk on wineCaptcha
Liedje Sam Cooke Pink Champagne is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pink Champagnemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sam Cooke Pink Champagne downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pink Champagne in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.