Untitled


The sky is falling on a tv screen
Mass hysteria for an American dream
The antichrist is coming to kill of your young
Load your firearms
Because security is a warm warm gun
Armageddon well packaged and formatted for your tv screen
With fagged out politicians and pop star rape machines
Give us more medication
So we can run away from another day
Give us more isolation
Because it works for me
Give us more desperation
Because it works for meCaptcha
Liedje Scarlet Untitled is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Untitledmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Scarlet Untitled downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Untitled in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.