Heaven Says Hello


Heaven says hello every morning when the sun says hi I've come to spend the day
Heaven says hello with the songbirds and the little flowers that nod along my way
And when the day is through and I hurry home to you
As the twilight steals across the golden skies
Heaven says hello when you kiss me and I look into the blue of your eyes
[ choir ]
Heaven says hello when you kiss me and I look into the blue of your eyes
And I look into the blue of your eyesCaptcha
Liedje Sonny James Heaven Says Hello is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Heaven Says Hellomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sonny James Heaven Says Hello downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Heaven Says Hello in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.