Spoonman


Feel the rhythm with your hands
Steal the rhythm while you can, spoonman
Speak the rhythm on your own
Speak the rhythm all alone, spoonman

Spoonman, come together with your hands
Save me, I'm together with your plan
Save me

All my friends are Indians
All my friends are brown and red, spoonman
All my friends are skeletons
They beat the rhythm with their bones, spoonman

Feel the rhythm with your hands
Steal the rhythm while you can, spoonman

Thank you, good night peopleCaptcha
Liedje Soundgarden Spoonman is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Spoonmanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Soundgarden Spoonman downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Spoonman in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.