Space Race


The championship of flying in space
is about to take place again
Competitors from any distant sun
will join in this dangerous game, called
Space race, space race
without any rules, space race
Space race, space race
it's only for fools, space race
It's a hundred laps around a star
and the first prize is very very high
You can do exactly what you like
and many others will die, in
Space race, space race
without any rules, space race
Space race, space race
it's only for fools, space race
It's the third time I am doing this
but I still haven't won
But I think I have a chance this time
to become #1, in
Space race, space race
without any rules, space race
Space race, space race
it's only for fools, space raceCaptcha
Liedje S.P.O.C.K Space Race is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Space Racemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje S.P.O.C.K Space Race downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Space Race in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.