Liquid Gang


It's gonna be grand when you take
the hand of the liquid gang, oh yeah
Peter with the heater, he's such a messy eater
He's got frogs in his eyes from telling those lies
Sunday's almost Monday and you gotta understand
It's gonna be grand when you take
the hand of the liquid gang, oh yeah

Shelly 's silver belly, she's got me on the telly
Down with the dog he's a rockabilly yo
The kids are young, but that's how we begun
You gotta understand when you take
the hand of the liquid gang, oh yeah

You're gonna be grand (x4)

Paladin heat with the dancing feet
Rides a two tone bike he does what he likes
But my head is alright but you're out of sight
But you gotta understand when you take
the hand of the liquid gang, oh yeah

You're gonna be grand (Repeat to end)? Captcha
Liedje T-Rex Liquid Gang is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Liquid Gangmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje T-Rex Liquid Gang downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Liquid Gang in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.