Stacey Grove


Stacey Grove he's a roaming prophet of mine,
Hat full of wine
Stacey Grove he's a roving catcher of skies,
Forecaster of eyes, so no lies

Dungaree dome is decked like a pagan temple to Zeus
He drinks acorn juice

Roasting his feet by the furnace of peat,
He roars at the boars who massively sleep at his feet

Antelope head his beard skylark red
Is tucked 'neath the good of his summer sun hood
And now that the gate of his evening is late
He sits on a log picking ticks off the back of his dog

Oh he's a nice cat? Captcha
Liedje T-Rex Stacey Grove is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stacey Grovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje T-Rex Stacey Grove downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stacey Grove in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.