Where Do You Run


(Brewster-Neeson-Brown)
there you go -- ahead of the rest
you say you're the first, but first ain't the test
places you go
but you don't know who's left
the strangers you know
you have learned to impress
look around, you make a break
with every chance you take
Where do you run
how do you love
you know you got it all
but can't get enough
Look at you, the night is your cross
I heard you cry -- you've been wasted and lostCaptcha
Liedje The Angels Where Do You Run is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Where Do You Runmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Angels Where Do You Run downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Where Do You Run in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.