You Don't Own Me


You dont own me
Im not just one of your many toys
You dont own me
Dont say I cant go with other boys

Dont tell me what to do
And dont tell me what to say
Please when I go out with you
Dont put me on display cause

You dont own me
Dont try to change me in any way
You dont own me
Dont tie me down
Cause Ill never stay

I dont tell you what to say
And I dont tell you what to do
So just let me be myself
Thats all I ask of you

Im young and I love to be young
Free and I love to be free
To live my life the way I want
To say and do whatever I pleaseCaptcha
Liedje The Blow Monkeys You Don't Own Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Don't Own Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Blow Monkeys You Don't Own Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Don't Own Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.