My Wild Love


My wild love went ridin'
She rode all the day
She wrote to the devil
And asked him to pay
The devil was wiser
It's time to repent
He asked her to give back
The money she spent

My wild love went ridin'
She rode to the sea
She gathered together
Some shells for her head
She rode and she rode on
She rode for a while
Then stopped for an evenin'
And lay her head down

She rode on to Christmas
She rode to the farm
She rode to Japan
And we entered a town
By this time the river
Had changed one degree
She asked for the people
To let her go free

My wild love is crazy
She screams like a bird
She moans like a cat
When she wants to be heard
My wild love went ridin'
She rode for an hour
She rode and she rested
And then she rode on
Ride, c'monCaptcha
Liedje The Doors My Wild Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Wild Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Doors My Wild Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Wild Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.