Cry Myself to Sleep


I've tried so hard
You know I can't do more
It's the turn of the card
It's the close of the door
The lies you told
You know they hurt so deep
So I'll go home
And cry myself to sleep
And day after day
You've been treating me bad
Friends come up and say
Why do you take all that
'Cause it's making me moan
And it's making me weep
So I'll go home
And cry myself to sleep
You play at love
Like a child plays games
One day I'm in
Then I'm out again
You change the rules
And I just can't win
You've broken me now
So I give in, yeah, yeah
I've been through worse
But I don't know what
Oh, I gave to you
Everything that I got
So take this heart
Or what's left to keep
And I'll go home
And cry myself to sleep
So I'll go home and cry myself to sleep
Cry myself to sleepCaptcha
Liedje The Judds Cry Myself to Sleep is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cry Myself to Sleepmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Judds Cry Myself to Sleep downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cry Myself to Sleep in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.