Baby On Board


Baby on board
How I've adored
That sign on my car's windowpane
Bounce in my step,
Loaded with pep,
'Cause I'm drivin' in the carpool lane
Call me a square,
Friend I don't care,
'Cause that little yellow sign can't be ignored
I'm telling you it's mighty nice
Each trip's a trip to paridise
With my baby on boardCaptcha
Liedje The Simpsons Baby On Board is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Baby On Boardmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Simpsons Baby On Board downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Baby On Board in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.