13 Hours


Overheard a thousand times
I quickly left behind
The place that you call home
And not just in your mind
The further down the road
Your story's getting old
You left to find the way
And now you're on your own

Since you left in mid July
The sun's been in our eyes
Far away it's growing cold
Clouds building in the sky
Where we travel no one knows
But the comment soon arose
To find a place to stay
Before we find our way

13 hours a day
(13 hours a day)
We can rest along our way
Our destination's no concern
(Our destination's no concern)
Writing friends is all I learn

Overheard a thousand times
I quickly left behind
The place that you call home

13 hours a day
(13 hours a day)
We can rest along our way
Our destination's no concern
(Our destination's no concern)
Writing friends is all I learnCaptcha
Liedje Throw The Fight 13 Hours is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 13 Hoursmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Throw The Fight 13 Hours downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 13 Hours in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.