Winjer


stay there
i'm having a whinge
a winjer
today
today
I could be a diamond
I brought anything
on a winjer
having a whinge
everything
everything looks miserable
when you're the winjer
opinion in the house a flame
when you're the winjer
I'm having a laugh
I'm having a laugh
with the roof off and the sunlit
take your top off
take your
take your top off
you look happy now
you look happy now
no spikes
having a laugh
warm grass around you
warm grass around you
warm grass around you
on a winjer
today could be a diamond
I could be a diamond
about anything
everything looks miserable
when you're the winjer
i'm i'm i'm
I'm having a laugh
with the roof off
and the sunlit
take your top off
take your top off
bird in the hall moonlight
follows the road
warm grass around you
warm grass around you
stay thereCaptcha
Liedje Underworld Winjer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Winjermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Underworld Winjer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Winjer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.