More Love


Give me give me
Give me more love!
Give me give me
Give me more pizza!
Give me give me
give me your love all night long when the lights is turning off/
Give me give me
Give me your pizza
In the canadian islands
my name is in your hands
(thanks to Rober for this lyric)Captcha
Liedje Victor Wooten More Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied More Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Victor Wooten More Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje More Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.