Universal Song


I can't reveal my real world to you
I can't show how I need you
Things in my mind make a mess of me
I am weak and I know it well
CHORUS:
But I'm safe behind this universal song
In my mind I know how to have some fun
I am pale in front of this universal song
I'd like to sing, I don't need no gambling games
Show me the way how to make it right
Show me the way how to save my soul
I don't need the daily routine
Wish you knew what I really mean
CHORUS I need universal song
There's still many youngsters who would relly like to
see the real worldCaptcha
Liedje Waltari Universal Song is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Universal Songmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Waltari Universal Song downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Universal Song in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.