Blues In My Heart


Blues in my heart oh how it aches nobody knows the sorrow it takes
I should have known right from the start you'd leave me with these blues in my heart
Blues in my heart blue over you never believed you'd be so untrue
What can I do what can I say blues in my heart has got me this way
[ strings ]
Oh everything's wrong since we're apart I wish I could lose these blues in my heartCaptcha
Liedje Wanda Jackson Blues In My Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blues In My Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Wanda Jackson Blues In My Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blues In My Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.