Songtekst van Willie Nelson: Blue Eyes Crying in the Rain

Blue Eyes Crying in the Rain


In the twilight glow I seen her
Blue eyes crying in the rain
When we kissed goodbye and parted
I knew we'd never meet again
Love is like a dying ember
And only memories remain
And through the ages I'll remember
Blue eyes crying in the rain
Someday when we meet up yonder
We'll stroll hand in hand again
In the land that knows no parting
Blue eyes crying in the rainCaptcha
Liedje Willie Nelson Blue Eyes Crying in the Rain is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blue Eyes Crying in the Rainmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Willie Nelson Blue Eyes Crying in the Rain downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blue Eyes Crying in the Rain in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.