Apologies


Don't you hate it when you try to apologize,
But the person you're talking to,
Just looks at you with those hurtful eyes,

They make you realize,
That the pain is in the family ties,
The Adults think they are so smart and wise,
But friends are where your heart lies,

Parents don't even realize,
The things they say can hurt so bad,
Especially when they criticize,
They just never think to apologizeCaptcha
Liedje Zach Nelson Apologies is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Apologiesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Zach Nelson Apologies downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Apologies in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.