Spauwen Is Gevaarlijk


khad is in m'n stamcafeeke
meer gezope lak verwacht
tzweet begon mij oat te breke
kahd veel mier as nul komma acht
ik zene rap nor buite gestove
om te kotse in de sloot
mor ik zen der uitgeschove
en zo brak ik mijne poot

spauwen is gevaarlijk, gevaarlijk, gevaarlijk
spauwen is gevaarlijk, raar mor waar(x2)

swinters lag ik is te neuke
me de vrouw van mijne boas
oep de tafel, in de keuke
me een waremwaterbloas
ik wier mottig van de warmte
'kotste recht in eur gezicht
mor toen dauwde ze mij van tafel
en mijn schouwer was ontwricht

spauwen is gevaarlijk, gevaarlijk, gevaarlijk
spauwen is gevaarlijk, raar mor waar(x2)

me een griet me veel complexe
ging de pijp in berezat
kgaf eur rap nog een injexe
mor toen was ik afgemat
toen ik 'smorges bij 'tontwake
oare snuit is wou bezien
begon ekik ineens te broake
en zij sloeg mijn hersens in

spauwen is gevaarlijk, gevaarlijk, gevaarlijk
spauwen is gevaarlijk, raar mor waar(x4)Captcha
Piosenkę Katastroof Spauwen Is Gevaarlijk przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Spauwen Is Gevaarlijk, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Spauwen Is Gevaarlijk. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Katastroof Spauwen Is Gevaarlijk w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.