Vaggvisa


Sov nu, lille prinsen min,
När jag släcker ljuset
Far ska gå till sin maskin,
Mor ska vakta huset
Sov nu, prinsen, du som kan
Far går till fabriken han
Jobbar hårt som katten
Hela långa natten

Månen lyser gul och hel
Uppå himlarundan
Livet är ett penningspel,
Ingen slipper undan
Klaga hjälper ej, kamrat!
Banderoller och plakat
Kan man inte äta
Det ska prinsen veta

Koppla av nu, lille prins,
Tid har du ju gott om
Använd den när chansen finns,
Sedan blir det bråttom
Sedan blir det bråk och strid
Om ackord och övertid
Än är ingen fara,
Ta det lugnt du bara

Sov nu, lille prinsen min,
När jag släcker ljuset
Far ska gå till sin maskin,
Mor ska vakta huset
Här hos mor har du det bra,
Mor har allt det du vill ha
För det kan jag lova
Nu ska prinsen sovaCaptcha
A canção da Cornelis Vreeswijk Vaggvisa é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Vaggvisa, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Cornelis Vreeswijk Vaggvisa. Nós tentamos as reproduzir as letras de Vaggvisa de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Cornelis Vreeswijk Vaggvisano formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.