Letra da música de Els Pets: EstúPidament Feliç

EstúPidament Feliç


Sé que la feina em va xuclant
la vida per un sou,
i que festejo per no quedar-me sol

Sé que la tele és tan banal
que em fot de mala llet
i que els amics es casen i truquen menys

I tot i així hi ha dies en que
entre la gent i els crits
sense motiu i estúpidament
crec que sóc feliç

Tinc ganes de cantar i cridar,
de saltar i riure,
sense cap perquè,
tinc ganes d´oblidar el que sempre m´amoïna
vull estar content

Sé que el futur que m´han pensat
és dòcil i global
i que al final qui guanya sempre és el blanc

I és que si ho penses tot plegat
o et deprimeix o et cou
però és massa fàcil i a més no porta enlloc

Per això cada dia al carrer
m´enfronto als enemics
sense motius i estúpidament
amb un gran somrís

Tinc ganes de cantar i cridar,
de saltar i riure,
sense cap perquè,
tinc ganes d´oblidar el que sempre m´amoïna
vull estar contentCaptcha
A canção da Els Pets EstúPidament Feliç é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê EstúPidament Feliç, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Els Pets EstúPidament Feliç. Nós tentamos as reproduzir as letras de EstúPidament Feliç de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Els Pets EstúPidament Feliçno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.