Zui Te Bie De Chun Zai


tian hen lang feng cui zhe bai chen shang
kuai le ye xiang zhang mang feng de fang Oh~
bao zhe ni gan jue na me zhi rang
bu bi ke qi
ni shui shi ke yi qu yi lai

ai shang shui bu shi yo zhong jiao huang
wo xin gan qing yuan zhe yang shou hu ni
ni bu yong huan

zui te bie de chun zai
ni zhi de wo deng dai
yi ke xin jiu zhe yang bei ni
yi dian yi dian zang mang
ai zhe ge zhi
shuo le jiu bu hui gai
bu hui you shui ke yi qu dai

zui te bie de chun zai
ni rang wo zhou bu kai
xing fu jiu suan xu yao shi jian
ye shi li suo dang rang
xiang zhe yang
kao zhe wo
bu guan ni ming bai bu ming bai
wo yi que ding le da anCaptcha
A canção da F4 Zui Te Bie De Chun Zai é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Zui Te Bie De Chun Zai, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica F4 Zui Te Bie De Chun Zai. Nós tentamos as reproduzir as letras de Zui Te Bie De Chun Zai de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música F4 Zui Te Bie De Chun Zaino formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.