Laklak


Lak lak
Nagsimula sa patikim tikim
Pinilit kong gustuhin
Bishoy nagsimulang lumalem
Kaya ngyon ang hirap tanggalen
Kabilin bilinan ng lola
Wag nang uminom ng serbesa
Itoy hindi inuming pam bata
Mag softdringks ka nalang muna
Pero ngyon akoy matanda na
Lola pahingi ng pantoma
Yan na nga
Tumataas na
Ang amats ko
Kasi laklak maghapon magdamag
HOY!
Tayo na halika
Isalin mo na serbesa
Ilabas mo na yang mesa
E baso bote o tasa hoy!
Bumili ka na ba ng yelo
Luto na pala kutyero
Ng tyuhin mong bumbero
At tatay mo na kutyero
Ipasa mo nayang tagay
Marami naka antabay
Na humahaba na hanay
Ang maga
Na meron pang makipag away
Ng alang-alang sa alak
Na parabang naka batak
Hindi yan naka tapak
Ng mga utak na may lamat
Tulad nito siguro si bruno matigas ang ulo
Hindi mo na mapipigil humalik sa bote o baso
Pag may nag kaka siyahan
At may nagkaka tugtugan
Hindi mo na mapigilan habang nag kak inuman
Sige na umuwi kalasing kana
Na sumusuka pa
Teka bakit umiikot ang yong mga mata
Sino bang may sabing umunom ka ng labing lima
Hindi Karin naman pala tangaCaptcha
A canção da Gloc-9 Laklak é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Laklak, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Gloc-9 Laklak. Nós tentamos as reproduzir as letras de Laklak de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Gloc-9 Laklakno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.