Beschuit


Een liedje uit het repertoire van het vroeger zo beroemde kinderkoor 'Van
knop tot bloem',
inmiddels al omgedoopt tot het bejaardenkoor 'Van bloem tot compost'
Men noemt mij wel een droogkomiek en ik imiteer voor u beschuit:

Uit het Hoge Hexel komt dit liedje
De titel is Beschuit
Het is een heel droog liedje
't Is zelfs niet mogelijk dat je fluit

refr:
Al het water uit de zee
Neem ik in mijn emmer mee
Naar het Hoge Hexel
O, dat Hexel zit me hoog
Het is me veel en veel te droog
Dat Hoge Hexel

's Zondags speelt men voetbal
Dat moet u eens gaan zien
Dan hoort u vast dat droge clublied:
Ons Hexels elftal telt voor tien

refr

En als op zoveel andere plaatsen
Zit daar ook rotzooi in de grond
Men weet nog niet wat het voor troep is
Misschien wel pure stront

refrCaptcha
A canção da Herman Finkers Beschuit é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Beschuit, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Herman Finkers Beschuit. Nós tentamos as reproduzir as letras de Beschuit de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Herman Finkers Beschuitno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.