Letra da música de Herman Van Veen: Als Het Net Even Anders Was Gegaan

Als Het Net Even Anders Was Gegaan


Als Hitler toch de oorlog had gewonnen,Wat weinig had gescheeld met die V-2,
Hadden we dan nog levensmidd'lenbonnen
Of viel de toestand achteraf best mee ?
We kwamen zonder een niet-jood verklaring
Weer op normale wijze aan de poen
En er was geen verzekerde bewaring
Voor de zigeuners die geen mens iets doen
Er zou geen jood en geen zigeuner meer bestaan,
Als het net even anders was gegaan

Geen Surinamers waren hier gekomen
En geen Molukker was Europeaan
Geen gastarbeider was in dienst genomen
Of toch ? het vuile werk moet ook gedaan
Van concentratiekampen zou men praten:
Ach, dat valt wel mee, er wordt zoveel beweerd
We zouden het rustig daarbij kunnen laten
Want geen getuige was teruggekeerd
De nazi's hadden het veel grondiger gedaan,
Als het net even anders was gegaan

Hitler had een spierwitte snor gekregen
Werd door de meerderheid gerespekteerd
Als vader van de autowegen
En hij had Musschert al geliquideerd
Wie zouden zich in 't openbaar vertonen ?
Wie zouden ons regeren uit Den Haag ?
Wie zouden er in grote huizen wonen ?
Misschien dezelfde rijken als vandaag ?
Wij vonden vast wel weer een zin in ons bestaan,
Als het net even anders was gegaan

Voor homosexuelen streng verboden
Zou er te lezen staan op de cafe's
Wat afweek van de norm, dat zou men doden
Men kocht Mercedessen en BMW's
Om dan als heersers langs de weg te razen
Dat iedereen hun macht en welvaart zag
En het verzet was werk geweest van de dwazen
En Engeland verarmde met de dag
Wat zich verrijkt was de haat en rassenwaan,
Als het net even anders was gegaan

We weten allemaal dat Hitler heeft verloren
We zijn toen van de tyrannie gered
Maar zou ik anders ook een lied doen horen ?
Een bloed- en bodemlied ? Of juist een van verzet ?
Zou er in zulke uitzichtloze tijden
Nog iets bestaan als hier en daar een sprank
Van moed en hoop, die boeken doet verspreiden
Jan Campert en Van Randwijk, Anne Frank ?
Zou dan het goede, schone, ware nog bestaan,
Als het net even anders was gegaan ?Captcha
A canção da Herman Van Veen Als Het Net Even Anders Was Gegaan é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Als Het Net Even Anders Was Gegaan, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Herman Van Veen Als Het Net Even Anders Was Gegaan. Nós tentamos as reproduzir as letras de Als Het Net Even Anders Was Gegaan de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Herman Van Veen Als Het Net Even Anders Was Gegaanno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.