Valo Yossa


Taksin katolla vilkkuu
Yön ainoa valopilkku
Tuhto topattu moottorivene odottaa
Minä menen

Esiin tunkevat aatokset sameat
Valhetta vatvovat karkeat sanat
Paksu lompakko
Helppo on lempeä pyytää
Kerjääjää
Alla silmien himerrys hyytää

Valoviikatteet taloja niittää
Käsi hamuaa lautturin viittaa
En osaa elämää syyttää, en kiittää
Se jääköön, en piittaa

Kohdusta hautaan
Ui uuttera lautta
Tuhannen kapakan kauttaCaptcha
A canção da Him Valo Yossa é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Valo Yossa, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Him Valo Yossa. Nós tentamos as reproduzir as letras de Valo Yossa de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Him Valo Yossano formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.