Letra da música de Janno Gibbs: Kung Mamahalin Mo Lang Ako

Kung Mamahalin Mo Lang Ako


Lagi kitang tinatanaw
Lahat ng kilos at galaw
Aking sinusubaybayan, binabantayan

Araw-gabi ako'y saksi
Sa bawat luha at hapdi
Hirap ng iyong dinadala ay nadarama

Kung nalalaman mo lamang
Na ako'y nag-aabang
Ng pag-ibig mo

Chorus
Kung mamahalin mo lang ako, langit ang ibibigay sa 'yo
'di ka na kailan muling luluha pa, pangako ko sa 'yo
Kung mamahalin mo lang ako, hindi ka na mangangamba
Sa puso ko ika'y nag-iisa kung mamahalin mo lang ako

Lagi akong nakatingin
Naghihintay na mapansin
Kahit isang sulyap man lang ay tatanggapin

Hanggang kailan magdurusa
Makita ka sa piling niya
Hanggang kailan pagmamasdan ika'y masaktan

Sana ay nalalaman mo
Na may nagmamahal sa 'yo
Heto lang ako

[repeat chorus]

Ad lib
Ooh

[repeat chorus]

Ooh yeahCaptcha
A canção da Janno Gibbs Kung Mamahalin Mo Lang Ako é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Kung Mamahalin Mo Lang Ako, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Janno Gibbs Kung Mamahalin Mo Lang Ako. Nós tentamos as reproduzir as letras de Kung Mamahalin Mo Lang Ako de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Janno Gibbs Kung Mamahalin Mo Lang Akono formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.