Hallelujah


Det finns en sång som säger allt
Som värmer när det blåser kallt
Som lockar dej att gråta eller jubla
Den har nånting som griper tag
Och leder dig från natt till dag
Och plötsligt vill du sjunga hallelujah

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah

Den visar att vi hör ihop
Som ett försiktigt glädjerop
Förenar det oss I det bitterljuva
Det liv vi måste klara av
Och allt vi tog och allt vi gav
Så vi kan våga ropa hallelujah

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah

Det är en sång om enkelhet
Det lilla som vi alla vet
Den talar till det vackra och det fula
Den badar oss I'månens sken
Så skälvande men ändå ren
Ett sprucket men ett vackert hallelujah

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah

Och alla drömmar vi har drömt
Det vackra som vi nästan glömt
Finns kvar och vi kan inte längre ljuga
Du ropar och man hör din röst
Du har ett ord som ger dig tröst
Ett naket och ett enkelt hallelujah

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah x3Captcha
A canção da Molly Sandén Hallelujah é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Hallelujah, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Molly Sandén Hallelujah. Nós tentamos as reproduzir as letras de Hallelujah de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Molly Sandén Hallelujahno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.