Letra da música de Parokya Ni Edgar: Parang Ayoko Na

Parang Ayoko Na


Naubus na ang barya
sa kaka-yosi at kaka-basa
ng magazine ko, nakahilata
diyan sa sala

Mag-gagabi na pala
diba't sinabi mo ala-una
mabuti na lang mabagal akong magbasa
dumating ka na sana

bakit di ka man lang nagbilin
na may balak ka palang biglang mag ice-skating
kung di ka pa tinawagan
maiisip mo kaya na ako'y

di bale na,
nakakasawa din pala
kapag paulit-ulit
ang buhos ng galit

parang ayoko na yata
nakakapagod din pala ang iyong mukha, at kung may
balak ka pang ulitin sakin 'yon
may ibubulong ako sa'yo "putang ina mo"

bakit nagta-tiyaga sa'yo
ang dami-dami kong reklamoohh
parang ayoko nang magsalita
parang ayoko na yata

ang daming dapat sabihin
alam ko na kung pa'no gagawin
akala mo siguro na
hindi ko kaya

at nang ika'y dumating
mula sa'yong paga-ice skating
wala akong nasabi kundi
napagod ka ba? kumain ka muna

pagka't di ko kayang magalit
pag nakita na kita tumatatamis ang pait
laging pinipilit
na magsungit ngunit di bale na

napapatawad na kita
hindi na magagalit
wag lang mauulit

at nung tayo'y kakain na
biglang sinabi mong may lakad kang iba, at kahit
gusto sana kitang awayin na
sinabi ko: "bahala ka, basta mag-ingat ka"

bakit nagta-tiyaga sa'yo
ang dami-dami kong reklamoohh
parang ayoko nang magsalita
parang ayoko na yata

parang ayoko na yata,
ngunit wala naman akong magagawa
marahil sobrang alam mong di ko kayang mawala ka
swerte ka't mahal kita, malas talaga

(whistle)Captcha
A canção da Parokya Ni Edgar Parang Ayoko Na é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Parang Ayoko Na, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Parokya Ni Edgar Parang Ayoko Na. Nós tentamos as reproduzir as letras de Parang Ayoko Na de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Parokya Ni Edgar Parang Ayoko Nano formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.