Air An Tràigh


'S b' fheàrr gun robh mi 'r ais a rithis
Coiseachd cas rùisgte air an tràigh
Le mo dhà làimh 'na mo phòcaid
'S ri mo thaobh, Anna mo ghràidh

Bha sinn òg is bha sinn spòrsal
Cluichd le sòlas is le gàir
Air a' mhonadh 's air an locha
'S measg an arbhair às a' bhàthaich

'S b' fheàrr gun robh mi 'r ais a rithis
Coiseachd cas rùisgte air an tràigh
Le mo dhà làimh 'na mo phòcaid
'S ri mo thaobh, Anna mo ghràidh

'S nuair a thig e gu am feasgair
Ag iarraidh crodh shuas air a' bheinn
'S dhèanamh dheachaidh air ur socair
Togail òrain 's togail rùin

'S b' fheàrr gun robh mi 'r ais a rithis
Coiseachd cas rùisgte air an tràigh
Le mo dhà làimh 'na mo phòcaid
'S ri mo thaobh, Anna mo ghràidh

'S b' fheàrr gun robh mi 'r ais a rithis
Coiseachd cas rùisgte air an tràigh
Le mo dhà làimh 'na mo phòcaid
'S ri mo thaobh, Anna mo ghràidh

Bhiodh sinn sgìth nuair nochdadh oidhche
Ag òl bainne fuar taobh teine blàth
'S bhiodh sinn granail dol dhan leabaidh
Ach am màireach ag èirigh tràth

'S b' fheàrr gun robh mi 'r ais a rithis
Coiseachd cas rùisgte air an tràigh
Le mo dhà làimh 'na mo phòcaid
'S ri mo thaobh, Anna mo ghràidhCaptcha
A canção da Runrig Air An Tràigh é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Air An Tràigh, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Runrig Air An Tràigh. Nós tentamos as reproduzir as letras de Air An Tràigh de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Runrig Air An Tràighno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.