An Dealachadh


Tha ceò geal na madainn
Àrd air a' bheinn
Gach allt, eas is sruthan
A' ruith tron a' ghleann
Os cionn glòir na cruinne
Tha soillse air a' chrùn
Tha 'n-diugh air carradh bhuain

Nuair a' sgaras an t-slighe
Thig sealladh gu duinne
Nas soilleir na geallach
Nas domhain nan cuan
An-diugh ni mi t'fhàgail
Ri taobh oir a' chuairt
Le gach miann 's gach beannachd dhut

'S dè math 'bhi beachd-smaoint
No coimhead ri ar cùl
Tha an t-slighe tha romhainn
Nas fharsainn nan saoghal
Gach ionad nam anam
A' lionadh gu tuil
Le àgh, le bròn, le gaolCaptcha
A canção da Runrig An Dealachadh é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê An Dealachadh, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Runrig An Dealachadh. Nós tentamos as reproduzir as letras de An Dealachadh de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Runrig An Dealachadhno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.