Cearcall A' Chuain


Tha sinn uile air cuan
Stiùireadh cuairt troimh ar beatha
A' seòladh geòla dhorch
Air chall an grèI'm na mara
Tha a' ghaoth air ar cùl
Tha a' gheòl a' cumail roimhe
'S cha dèan uair no an cuan
Toinisg dhuinn no rian

A' mhuir tha I ciùin
Tha I fiadhaich tha I farsainn
Tha I àlainn tha I dìomhair
Tha I gamhlasach is domhainn
Ò ach sin, tha sinn dall
'S chan eil againn ach beatha
Tog an seòl, tog an ràmh
Gus an fhaigh sinn astar ann

Ach tha mi 'n dùil, tha mi 'n dùil
Nuair a bhios a' ghrian dol fodha
Chì iad mi a' stiùireadh 'n iar
Null a dh'Uibhist air a' chearcall
Cearcall a' chuain
Gu bràth bidh I a' tionndadh
Leam gu machair geal an iar
Far an do thoisich an làCaptcha
A canção da Runrig Cearcall A' Chuain é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Cearcall A' Chuain, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Runrig Cearcall A' Chuain. Nós tentamos as reproduzir as letras de Cearcall A' Chuain de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Runrig Cearcall A' Chuainno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.