Ugly Girl


Woo She's so ugly, oh yeah!
She's an ugly girl
Woo She's so ugly, oh yeah!
She's an ugly girl

La la la la la la la la , oh whoo oh whoooh (x2)

Xing qi liu wo qu guang jie,
Guang lai guang qu kan dao yi wei xiao jie,
Yi tou wu liu liu de chang tou fa,
ta yi zhuan guo lai, ew oh my god!
Ta de buo zhi you dian wai wai de,
Ta de yuan sheng ye shi guai guai de
Wo tu ran you dian xiao yao pao
Ying wei ta yi jin kai kou dui wo xiao

Woo She's so ugly, oh yeah!
She's an ugly girl (x2)

Bu hao yi shi xia dao ni
Wo zhi dao ni xi huang da mei nu
Ke shi qing ni kan wo kan zhixi
Qi shi wo shi cao ji nai kan sen
Wo de buo zhi shi gu yi you dian wai
Wo xiang zhe yang kan lai bi jiao ke ai
Wo de yan sheng yi dian ye bu guai
Zhi shi fang bian shu du shao xian kuai

Xiao jie Xiao jie zhen de bu yao
nv guo ni zai guo lai wo jiu yao jiao
Xian sheng Xian sheng ni bu yao pao
Wo da ying yi ding hui dui ni hao

Yi jin chao guo shi ji gong jin
hai zai men he zhe ji jin
Xiang yao jian fei zheng dui bu qi
lian mei duo feng dou bu yao ni

Woo She's so ugly, oh yeah!
She's an ugly girl
La la la la la la la la , oh whoo oh whoooh (x4)

Ni ye mei you zheng de na me shuai
Ni de tou fa yian se ye hen guai
Guai qiang guai diao de A-B-C
Zheng tian mei shi zhi hui ta pi
Qi shi ni yao duo zhao jing zhi
Shuan qingchu lian shang de dou zhi
bu shi wo yao de na ge huo wang zhi
Ke shi wo jiu shi ai ni ai dao shi '

Qi guai qi guai zheng shi qi guai
Zhe ge ji zhen nu hai yuan kan yuan ke ai
mei kan dao ta jiu hai bu qi lai
Qi shi kai shi xiang dao ta de shen cai

Wo bu xiang xin bu xiang xin
Zhe jian shi shi zai bu ke shi yi
Ji zhen nu hai zai na li
Wo jin wang jiu xiang kan dao ni

Woo She's so ugly, oh yeah!
She's an ugly girl
(La la la la la la la la , oh whoo oh whoooh) x4

La la la la la la la la , oh whoo oh whoooh

Woo She's so ugly, oh yeah!
She's an ugly girl(x4)

Ewww SHE"S SO UGLY!!!Captcha
A canção da Tai Mai Shu Ugly Girl é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Ugly Girl, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Tai Mai Shu Ugly Girl. Nós tentamos as reproduzir as letras de Ugly Girl de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Tai Mai Shu Ugly Girlno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.