Caliope


Ksiê¿yc wyp³yn¹³ ponad dachy
Zagl¹da w okno lunatyczna kula
Echo podwaja szybkie kroki
Zjawiasz siê w mroku
Jak b³êkitna chmura

G³owê opieram na twej d³oni
Oczy ciemniej¹ jakby w gniewie
Ty mówisz do mnie jedyna moja
Kocham ciê bardzo
Kocham tylko ciebie

Cicho pochylasz siê nade mn¹
Piêkny jak drzewo
Co u¿ycza cienia
Rodzimy siê tylko dla siebie
Takim samym czasem
I jedn¹ przestrzeni¹Captcha