Ay1


Bugün hava güzel dedim ki hanýma
Haydi kalk giyin de çýkalým biraz
Bak cývýl cývýl kuþlar uçuyor
Dallarý basmýþ erikle kiraz

Çoluk çocuk cümbür cemaat
Piknik yapalým ne dersiniz ha?
Ev halký uçtu yihhu aslan baba sen çok yaþa

Yolda düþündüm bizim çocuklar tanýmýyorlar hayvanlarý
Bir hayli garibime gitti doðrusu bir baba olarak verdim kararý
Anýnda bir ters U dönüþ doðru hayvanat bahçesine
Biliyoruz ayýp oldu hakim bey ama zar zor girebildik Içeriye

Bak evladým buna ayý derler
Ormandan inip þehre gelirler
Aðýr maðýr hantaldýr ama
Armudun iyisini ayýlar yerler

Lyrics
Evet babacým ona ayý derler
Ayýlar bizleri çok severler
Aðýr maðýr hantaldýr ama
Armudun iyisini ayýlar yerler

Seninde canýn günün birinde
Armudun iyisini yemek isterse
Sakýn ha aman manava gidip te
Armutlarý tek tek elleme

Adamýn kafasý bir atarsa
Bayramlýk aðzýný bir açarsa
Sana neler der biliyor musun
Mahalle duyar rezil olursun

A de bakayým -A- bi de Y de -Y- þimdi bi de I -I-
Oku bakayým AYI oku bakayým AYI
Maksat çoluk çoçuk öðrensin hayatýn çetin yollarýný
Kaptýrmasýnlar kimseye kafalarýný ve kollarýný
Hani baba olarak vazifemiz tabi uyandýrýp ikaz etmek
Uzunlar yanmýyor hakim bey kýsa yoldan anlatmak gerek

Hayvan sevgisi tabiki lazým ama herþey karþýlýklý
Ben seni seveyim sende beni say ki bozulmasýn aðzýmýzýn tadý
Armudun iyisini zaten o yer bir eli yaðda ötekisi balda
Buramýza geldi artýk hakim bey takdir sizden birazda ite kaka

A de bakayým -A- bi de Y de -Y- þimdi bi de I -I-
Oku bakayým AYI oku bakayým AYICaptcha
Widget
La canzone Manco Baris Ay1 è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone Ay1, widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone Ay1. Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone Ay1 nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.