Degenerative Breeding


Clones abound
Replicas all around
The blind will follow
The minds of the shallow

Masses are telling you
Can't do what you want to
Ignore the blind beliefs
Be a god not a slave

To speak without voice
To choose without choice
To steal without theft
To kill without death

There are many who will try to hold you down
But mediocrity it is the easy ground

Wasted time becomes your history
Invest yourself in your prosperity
Clarity creates a certainty
No matter what you are
Or what you want to be

Self-belief should be your self-release
Strive to advance yourself
Don't live by living deceased

You don't live by living
You don't live by living deceasedCaptcha
Liedje Alchemist Degenerative Breeding is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Degenerative Breedingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alchemist Degenerative Breeding downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Degenerative Breeding in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.