End of The Day


Nobody tried to find me, I have to hurry
Don?t know what possessed me
It could?ve been you
All that mess behind me
And all that mess in front of me
In front of me, in front of me
And it swings, and it swings and it swings

So proud, against the sky
Against a sunset a sky on fire
End of the day

Why should I deny it, I bled the life out
Don?t know what possessed me
But am I sorry? am I ever
No shame at the gallows
All I did was lose my temper
Lose my temper, I lost my temper
It swings and it swings and it swingsCaptcha
Liedje All About Eve End of The Day is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied End of The Daymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje All About Eve End of The Day downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje End of The Day in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.