The Dead


Dig the grave with sweat and spade
To the ground the truth is laid
Now watch the storm that follows
Don't look into our eyes or you
May rise up to find the day
So bright and yet so hollow
We stand We fight We move
Into the night
We are the death of legends
We stand so black in grief
Of what has passed
We owe the world no debt

Living ends with shattered bones
Across the cemetery roam
Into the grey-lit twilight
And from the soil another cries
To pierce the dark against the lies
And never see them falterCaptcha
Widget
Liedje Bella Morte The Dead is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Deadmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bella Morte The Dead downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Dead in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.