Shadow Hand


In light of all I've learned so far
I don't believe I'm so strange
In spite of all this time I spend
Calling the air by a name
When the first light comes over the trees
He will be singing with me
And if I feel like singing alone
He always leave me be

I'm shaking my shadow hand
As the sun moves round the bend
With an imaginary man
And we'll make believe around and around again

There's a man walkinbg around in the night
A lantern in his hand
Looking all around, searching in vain
For an honest man
In my little world of make-believe
I talk to myself or my friend
If real life comes tempting me
I'll go back in my room again

I'm shaking my shadow hand
As the sun moves round the bend
With an imaginary man
And we'll make believe around and around again

So nice to pretend, think I'll do it again
No cards to send, no torn heart to mend
A little imagination and then
A world of fantasy with my friends

I'm shaking my shadow hand
As the sun moves round the bend
With an imaginary man
And we'll make believe around and around againCaptcha
Liedje Bruce Hornsby Shadow Hand is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Shadow Handmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bruce Hornsby Shadow Hand downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Shadow Hand in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.