No Parking


I've been having a bad, bad day
Come on won't you put that pad away
I'm asking you please no,
It isn't right, it isn't fair
There was no parking anywhere
I think that hydrant wasn't there!
Why can't you let it go?
I think I've paid more that my share
I'm just a poor girl, don't you care?
Hey I'm not wearing underwear!Captcha
Liedje Buffy No Parking is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied No Parkingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Buffy No Parking downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje No Parking in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.