Memory Flash


What kind of song
I think I can hear a lily white lily calling
she seems to yearn to darken skin and hell
I really know without her force you would be fallen
you wouldn't need to praise mice in hell
(Now Listen)
This day be gray so take my advice and wait for the dawning
wait for the rise of light tomorrow morning
Look for the highest place in space to rest and stay
you've got to chase the hourly rising sun next dayCaptcha
Liedje Eloy Memory Flash is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Memory Flashmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eloy Memory Flash downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Memory Flash in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.