After The Nightmare


like rats from the wreckage
we patrol the decay
through the ash and the darkness
the scavengers pillage what's wasted away

and power corrodes and compromises
the hands once held so high
the lies the vain plead for their very lives

no sunlight or shadow
just the rotting remains
of the clergy pariah
and the millions of sinners shackled in chains

drowning in blood and holy water
the bombs turned the battlefield to dust

so what's left of the world
to divide and to dominate
and rape and defile
or oppress and discriminate
it's all over did anyone get their wayCaptcha
Liedje Good Riddance After The Nightmare is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied After The Nightmaremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Good Riddance After The Nightmare downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje After The Nightmare in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.